31 người đang online
°

Chương trình xúc tiến thương mại 2014

Đăng ngày 24 - 10 - 2013
Lượt xem: 44
100%

Gửi Hồ sơ đề xuất về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trước ngày 01 tháng 11 năm 2013 (mỗi đơn vị gửi 02 bản gốc và 01 đĩa CD chứa các nội dung đề xuất dưới dạng phần mềm sao lưu theo đúng trình tự và mẫu đã ban hành

 

Gửi Hồ sơ đề xuất về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trước ngày 01 tháng 11 năm 2013 (mỗi đơn vị gửi 02 bản gốc và 01 đĩa CD chứa các nội dung đề xuất dưới dạng phần mềm sao lưu theo đúng trình tự và mẫu đã ban hành

UBND TỈNH NINH THUẬN SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /SCT-QLTM            

  Ninh Thuận, ngày     tháng 10  năm 2013

V/v hướng dẫn đề xuất Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận năm 2014


                                                         Kính gửi:
                                                               -  Các Sở: Khoa học và Công nghệ; NN&PTNT;                                                                 - Liên minh Hợp tác xã;                                                                 - Hội Nông dân tỉnh;                                                                 - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

 

                Thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận (XTTMNT),

                Sở Công Thương thông báo và đề nghị các đơn vị đề xuất Chương trình XTTMNT năm 2014 (căn cứ Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình XTTMNT) theo hướng dẫn sau đây:

                1. Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, đồng thời xuất phát từ nhu cầu của đơn vị, các doanh nghiệp để xây dựng đề án cho Chương trình XTTMNT 2014 (theo mẫu quy định ban hành kèm theo tại địa chỉ ).

                2. Xây dựng mỗi đề án là một hoạt động xúc tiến thương mại riêng biệt, không gồm nhiều đề án nhỏ với dự toán kinh phí sát với thực tế.

               3. Gửi Hồ sơ đề xuất về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trước ngày 01 tháng 11 năm 2013 (mỗi đơn vị gửi 02 bản gốc và 01 đĩa CD chứa các nội dung đề xuất dưới dạng phần mềm sao lưu theo đúng trình tự và mẫu đã ban hành).

             Mọi thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Việt Triều, Phó phòng  XTTM-  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. Tel: 068.3828500.

Email: xttmninhthuan@gmail.com./.   

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở (b/c);
- Trung tâm KC& XTTM;
- Lưu: VT, QLTM.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất