63 người đang online
°

STT Nội dung Đơn vị Tài liệu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Góp ý SL Góp ý
STT Nội dung Đơn vị Tài liệu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc SL Góp ý
1 2055/SCT-CN V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022 – 2025. 23/09/2022 30/09/2022 0
2 1782/SCT-CN V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 15/08/2022 25/08/2022 0
3 1223/SCT-CN 1223/SCT-CN V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh 09/06/2022 20/06/2022 0
4 V/v đề nghị góp ý dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận 26/04/2022 10/05/2022 0
5 Dự thảo Quy hoạch chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận 27/06/2021 26/11/2021 0