60 người đang online
°

STT Nội dung Đơn vị Tài liệu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Góp ý SL Góp ý
STT Nội dung Đơn vị Tài liệu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc SL Góp ý
1 1848/SCT-VP V/v lấy ý kiến dự thảo hồ sơ nhiệm vụ Lập quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực điện khí LNG, kho xăng dầu và khu vực Mũi Sừng, tỉnh Ninh Thuận 25/08/2023 09/09/2023 0
2 Dự thảo Quy hoạch chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận 27/06/2021 26/11/2021 0