83 người đang online
°

Thông báo Một cửa

100%

UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        1113      /TB-SCT

 

Ninh Thuận, ngày   15       tháng  7  năm 2019


THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng, quản lý của Sở Công Thương Ninh Thuận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận

 

 

Thực hiện Công văn số 2354/UBND -TTPVHCC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc vận hành toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

Thực hiện Thông báo số 2310a/TB-UBND ngày 11/6/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo thời gian vận hành toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương (thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tại tỉnh Ninh Thuận)

Sở Công Thương thông báo đến các tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương như sau:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính hàng ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh:

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Bắt đầu từ 13giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

2. Địa chỉ, số điện thoại:

- Địa chỉ trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: số 44, đường 16/4, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Số điện thoại: 0259.3951999.

3. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu điện, trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận. Để biết các thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan truy cập vào địa chỉ dichvucong.ninhthuan.gov.vn hoặc tra cứu trực tiếp tại trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công./.

 

Nơi nhận:                                                                                       

- Trung tâm PVHCC;

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- Cơ sở, Doanh nghiệp SXKD ;

- Giám đốc và Phó Giám đốc sở;

- Phòng CM, đơn vị trực thuộc;

- Trang Web Sở (Thông_QTM);

- Lưu: VT, VP.