45 người đang online
°

Công bố người phát ngôn

100%

UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     SỞ CÔNG THƯƠNG

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         _____________

                                             ___________________________

Số:    274    /SCT-VP

Về việc công bố Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Ninh Thuận, ngày 25   tháng 02 năm 2021

 

                                 Kính gửi:
                           - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận;

                           - Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 Sở Công Thương công bố thông tin Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cụ thể như sau:

Họ và tên: Võ Đình Vinh – Sinh ngày 22/02/1977.

Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại liên hệ: Di động: 0988.277.772.

Địa chỉ thư điện tử: vodinhvinh@ninhthuan.gov.vn

Sở Công Thương thông tin để quý cơ quan, đơn vị biết./.

 

Nơi nhận :     

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Các phòng ban sở, TTKC;

- Website sở;

- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 

Đã Ký

Võ Đình Vinh