33 người đang online
°

Tổ chức Bộ máy

Đăng ngày 11 - 05 - 2010
Lượt xem: 145
100%

 

I. Về cơ cấu tổ chức:

A. Sở Công Thương Ninh Thuận.

 Địa chỉ:Đường 16/4 P.Mỹ Hải-TP Phan Rang-Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận.

Email:            soct@ninhthuan.gov.vn;

Website:        www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soct

 1.Lãnh đạo Sở :

   * Giám đốc :  
   
         Ông:  Võ Đình Vinh 
         Email: vodinhvinh@ninhthuan.gov.vn
         Điện thoaị:   0988.277.772

  
  

           

         

a) Phụ trách chung, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các hoạt động của Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 10/07/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

          b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo công tác xây dựng phương án phát triển ngành Công Thương, kế hoạch 5 năm, hàng năm; triển khai thực hiện các chương trình hành động, đề án phát triển ngành Công Thương được Tỉnh ủy, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh giao;   

          - Chỉ đạo công tác báo cáo tổng hợp, thống kê ngành Công Thương.

          - Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; quản lý nguồn kinh phí, tài sản cơ quan; công tác cải cách hành chính; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại cơ quan; công tác công nghệ thông tin; công tác pháp chế cơ quan.

          c) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động Văn phòng sở, Thanh tra sở và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (quản lý chung, công tác tổ chức bộ máy, nhân sự).

d) Thực hiện nhiệm vụ Phó Trưởng ban, thành viên các Ban chỉ đạo của tỉnh và các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

đ) Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc như: Các văn bản, tờ trình ngành Công Thương gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công Thương; các Quyết định, công văn quan trọng thuộc lĩnh vực được phân công như về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, quy hoạch.

 

 

 

       

  * Phó Giám đốc :

  

Ông: Đạo Văn Rớt
Email:vanrot@ninhthuan.gov.vn
Điện thoaị:   0963727830

    Lĩnh vực phụ trách: 

   

 

a) Giúp Giám đốc Sở phụ trách chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực quản lý nhà nước về năng lượng, cụ thể:

- Hoạt động lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo, điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Lĩnh vực hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường;

- Theo dõi lĩnh vực Khoa học - Công nghệ của ngành.

- Công tác phối hợp trong các lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải.

b) Trực tiếp chỉ đạo phòng Quản lý Công nghiệp (theo lĩnh vực được phân công) và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn).

c) Tham gia thành viên Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

đ) Ký thay Giám đốc sở các văn bản của cơ quan Sở trong quá trình giải quyết công việc theo lĩnh vực được phân công và ủy quyền của Giám đốc Sở.

 


Ông:  Trần Quốc Sanh – Phó Giám đốc
Email: sanhtq@ninhthuan.gov.vn
Điện thoaị:   0919697098

 

     Lĩnh vực phụ trách: 

 

 

a) Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác quản lý nhà nước về thương mại:

- Hoạt động thương mại nội địa; hoạt động xuất nhập khẩu; thương mại Điện tử; quản lý thị trường; xúc tiến Thương mại; quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hội nhập kinh tế quốc tế.

- Công tác phối hợp trong các lĩnh vực: Văn hóa - Thể thao – Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng, Hội Nông dân; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; Cục Quản lý Thị trường.

- Công tác dân chủ, dân vận chính quyền; quan hệ phối hợp với Đoàn thể trong cơ quan.

b) Trực tiếp chỉ đạo phòng Quản lý Thương mại và Trung tâm Khuyến công  & Xúc tiến Thương mại (lĩnh vực Xúc tiến Thương mại).

c) Tham gia thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng của UBND tỉnh.

d) Giúp Giám đốc Sở theo dõi công tác quân sự, quốc phòng, an ninh.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

e) Ký thay Giám đốc sở các văn bản của cơ quan Sở trong quá trình giải quyết công việc theo lĩnh vực được phân công và ủy quyền của Giám đốc Sở.

 

 

 

 

 

 

 

  

Ông:   – Phó Giám đốc
Email: 
Điện thoaị:  

     Lĩnh vực phụ trách: 

 

a) Giúp Giám đốc Sở phụ trách chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực quản lý nhà nước về công nghiệp, cụ thể:

 

- Hoạt động lĩnh vực công nghiệp về cơ khí và luyện kim; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất ximăng); an toàn thực phẩm; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác; khuyến công; cụm công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp.

 

- Công tác phối hợp trong các lĩnh vực: Y tế, Lao động Thương binh và xã hội, Ban Quản lý Khu công nghiệp;…

 

b) Trực tiếp chỉ đạo Phòng Quản lý công nghiệp và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (theo lĩnh vực được phân công).

 

c) Tham gia thành viên Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh.

 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

đ) Ký thay Giám đốc sở các văn bản của cơ quan Sở trong quá trình giải quyết công việc theo lĩnh vực được phân công và ủy quyền của Giám đốc Sở.     

 

* Chánh Thanh Tra Sở: Điện thọai: 091.9040.605        
 email:   soct_thanhtra@ninhthuan.gov.vn 

Ông             : Phan Văn Luông

 

Email          : vanluong@ninhthuan.gov.vn 

 

 

2) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở :

- Văn Phòng,

    Điện thọai: 0259.3822977 - 0259.3828245   Email: vpsct@ninhthuan.gov.vn

 

 

 

- Phòng Quản lý Công nghiệp,

    Điện thọai: 0259.3830705     Email: pqlcn@ninhthuan.gov.vn

- Phòng Quản lý Thương mại,

    Điện thọai: 0259.3838592     Email: pqltm@ninhthuan.gov.vn
 

 

- Phòng Quản lý Thanh tra

Điện thoại  : 0259.3828541

Lĩnh vực Phụ trách:

-Thanh tra hành chính

-Thanh tra chuyên ngành công nghiệp, thương mại

-Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng

 

- B. Đơn vị trực thuộc :

1. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

            Địa chỉ: Đường 16/4 P.Mỹ Bình TP Phan Rang-Tháp tỉnh Ninh Thuận        

            Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn

 * Giám đốc:

            Ông:                 Pham Thanh Bình

            Email:               thanhbinh@ninhthuan.gov.vn

            Điện thoại:        091.3882.825

Phó Giám đốc:

Ông:                Dương Văn Sơn

            Email:               vanson@ninhthuan.gov.vn

            Điện thoại:        090.2310.050

 * Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ :

                - Phòng Hành chính Tổng hợp.           Điện thọai: 0259.3821998      

               - Phòng Khuyến công.                      Điện thọai: 0259.382199
               - Phòng Xúc tiến Thương mại.            Điện thọai: 0259.3828500
               -   Phòng Tiết kiệm Năng lượng – Sản xuất sạch hơn: 0259.3828500
               -   Phòng Tư vấn phát triển Công nghiệp: Điện thọai: 0259.38285000

 

 

 

Tin liên quan

Email Công chức sở(05/08/2016 2:09 SA)

Tin mới nhất

Email Công chức sở(05/08/2016 2:09 SA)

Công bố người phát ngôn(20/05/2014 2:11 SA)

Danh bạ điện thoại(06/05/2014 2:10 SA)

Danh sách email khuyến công(06/05/2014 2:10 SA)

Email các sở ngành(29/04/2014 2:10 SA)