11 người đang online
°

Đường dây nóng kỷ cương hành chính

100%

Đường dây nóng kỷ cương hành chính

THÔNG BÁO

Công khai đường dây nóng của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận

trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

  

         Căn cứ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,

          Sở Công Thương Ninh Thuận thông báo đường dây nóng tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị trực tiếp của các tổ chức, cá nhân về trách nhiệm thự hiện kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức ngành công thương theo số điện thoại như sau:

1. Giám đốc Võ Đình Vinh:

- Số điện thoại cố định: 

- Số điện thoại di động: 0988.27.7772

2. Chánh Thanh tra sở Phan Văn Luông:

- Số điện thoại cố định: 

- Số điện thoại di động: 

3. Chánh Văn phòng sở Phan Thị Ánh Nguyệt:

- Số điện thoại cố định: 0683. 822.977;

- Số điện thoại di động: 0918560383