2 người đang online
°

Kết quả Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) năm 2022 so toàn quốc và nhiệm vụ nâng cao chỉ số DTI 2023 của tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 07 - 08 - 2023
Lượt xem: 48
100%

Ninh Thuận, có giá trị DTI năm 2022 đạt 0,5934, tăng 94,69% so với năm 2021, xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố, tăng 26 bậc so với năm 2021 xếp thứ 53/63. Trong đó: Chính quyền số đạt 0,6787, tăng 93,03% so với năm 2021, xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố, tăng 23 bậc so với năm 2021; Kinh tế số đạt 0,6518, tăng 90,53% so với năm 2021, xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố, tăng 18 bậc so với năm 2021; Xã hội số đạt 0,6045, tăng 87,44% so với năm 2021, xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố, tăng 27 bậc so với năm 2021. Giá trị trung bình DTI 2022 cấp tỉnh là 0,5791 trong đó tỉnh Ninh Thuận đạt 0,5934 giá trị thuộc nhóm các tỉnh có giá trị đạt trên mức trung bình của cả nước

 

Trên cơ sở kết quả Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố ngày 12/7/2023. Năm 2022, các chỉ số của tỉnh Ninh Thuận có mức tăng trưởng mạnh hơn so với các chỉ số năm 2021, Kết quả trong năm 2022 đạt 593,4/1000 điểm (cao hơn trung bình cả nước 1,43 điểm), tỉnh Ninh Thuận, có giá trị DTI năm 2022 đạt 0,5934, tăng 94,69% so với năm 2021, xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố, tăng 26 bậc so với năm 2021 xếp thứ 53/63. Trong đó: Chính quyền số đạt 0,6787, tăng 93,03% so với năm 2021, xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố, tăng 23 bậc so với năm 2021; Kinh tế số đạt 0,6518, tăng 90,53% so với năm 2021, xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố, tăng 18 bậc so với năm 2021; Xã hội số đạt 0,6045, tăng 87,44% so với năm 2021, xếp thứ 22/63 tỉnh, thành phố, tăng 27 bậc so với năm 2021. Giá trị trung bình DTI 2022 cấp tỉnh là 0,5791 trong đó tỉnh Ninh Thuận đạt 0,5934 giá trị thuộc nhóm các tỉnh có giá trị đạt trên mức trung bình của cả nước.
 
Chỉ số DTI tỉnh Ninh Thuận năm 2022 thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có chỉ số khá. Để tiếp tục duy trì nâng cao chỉ số và khắc phục những hạn chế và tạo chuyển biến tích cực trong công tác chuyển đổi số của tỉnh, nâng cao xếp hạng về Chỉ số DTI, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nâng cao Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2023 và và các năm tiếp theo của tỉnh Ninh Thuận:
Nhóm Nhận thức số: 100% cuộc họp, văn bản về Chuyển đổi số được Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, ban hành
Nhóm Thể chế số: Nghiên cứu tham mưu đầy đủ, kịp thời các văn bản, ban hành quy định chính sách thuê chuyên gia chuyển đổi số; chính sách tỷ lệ chi Ngân sách nhà nước tối thiểu hằng năm cho chuyển đổi số; chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)
Nhóm Hạ tầng số: Phấn đấu 100% người dân trưởng thành và hộ gia đình có điện thoại thông minh; có kết nối Internet băng rộng cáp quang. (Năm 2022: Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh 6,03/10 đểm, đạt tỷ lệ 60.29%; Tỷ lệ hộ gia đình có người có điện thoại thông minh 8,38/10 điểm đạt tỷ lệ 83,78%; Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang 7,71/10 điểm đạt tỷ lệ 77,13%)
Nhóm Nhân lực số: 100% các cơ quan, đơn vị có công chức, viên chức kiêm nhiệm về Chuyển đổi số, An toàn thông tin mạng (Năm 2022: 0,4/10 điểm đạt tỷ lệ 4,0%).
Nhóm An toàn thông tin mạng: 100% các hệ thống được đánh giá, phê duyệt mức độ ATTT, tổ chức ít nhất 02 lần diễn tập; 100% các máy tính người dùng được cài đặt phần mềm phòng chống mã độc (Năm 2022: 12,14/25 điểm đạt 48,56%).
Về hoạt động chính quyền số: đảm bảo triển khai đủ các tiêu chí, chức năng theo yêu cầu
Về Hoạt động kinh tế số: 
+Đạt tối thiểu 12% vào năm 2023, mỗi năm tiếp tục tăng trưởng cao hơn ( Năm 2022: 6,75/20 điểm đạt 6,75%).
+ Phát triển tối thiểu 30% vào năm 2023 các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ, nền tảng số hoạt động trên địa bàn tỉnh (Năm 2022: có 45 doanh nghiệp sử dụng nền tảng số và được 1,12/20 điểm đạt 1,12%).
Về hoạt động xã hội số: 100% người dân được cấp tính số/ tài khoản định danh điện tử ( Năm 2022: 1,79/20 điểm đạt 8,94%
Các cơ quan, đơn vị được giao phụ trách theo dõi, đánh giá các Chỉ số DTI cấp tỉnh, gồm các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Công Thương, Lao động-Thương binh và Xã hội, Xây dựng; Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công); UBND các huyện, thành phố; Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Ninh Thuận, Bưu điện tỉnh Ninh Thuận; các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh có biện pháp cải thiện, nâng hạng các chỉ số DTI cấp tỉnh
Căn cứ nội dung Kế hoạch này và Kế hoạch số 956/KH-BĐHCĐS ngày 16/3/2023 của Ban Điều hành Chuyển đổi số tỉnh; xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện chi tiết, đề ra biện pháp cụ thể để nâng cao các chỉ số được giao phụ trách, trong đó chỉ rõ những đơn vị cụ thể có liên quan cần phối hợp để cải thiện Chỉ số thành phần được giao chủ động:
- Đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch của các cơ quan phối hợp
trong các chỉ tiêu được giao; thực hiện báo cáo, cung cấp đầy đủ số liệu (bao gồm các văn bản, tài kiểm chứng phù hợp) liên quan tới các Chỉ số thành phần được giao tại các Phụ lục của Kế hoạch này đột xuất, định kỳ hằng quý (trước ngày 25 tháng cuối quý) và hằng năm (trước ngày 20/12) gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ban Điều hành, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về mục tiêu, và các Chỉ số chính/Chỉ số thành phần được giao phụ trách.
- Các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ phối hợp có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do đơn vị phụ trách yêu cầu phối hợp và thực hiện chế độ báo cáo (khi có yêu cầu từ đơn vị phụ trách). Chịu trách nhiệm trước đơn vị phụ trách về mục tiêu, Chỉ số thành phần được giao phối hợp.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc phải kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để được hướng dẫn, tổng hợp, xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế./.
PNT

Tin liên quan

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NÊN THEO XU HƯỚNG NÀO TRONG NĂM 2023?(30/08/2023 9:33 SA)

Quý I/2023: 48 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng(10/04/2023 3:39 CH)

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thúc đẩy xuất khẩu trên môi trường số(07/04/2023 7:58 SA)

Triển khai lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng hàng không Thành Sơn(30/03/2023 10:47 SA)

Nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử(30/03/2023 10:46 SA)

Tin mới nhất

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NÊN THEO XU HƯỚNG NÀO TRONG NĂM 2023?(30/08/2023 9:33 SA)

Quý I/2023: 48 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng(10/04/2023 3:39 CH)

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thúc đẩy xuất khẩu trên môi trường số(07/04/2023 7:58 SA)

Triển khai lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng hàng không Thành Sơn(30/03/2023 10:47 SA)

Nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử(30/03/2023 10:46 SA)