87 người đang online
°

QUY CHẾ PHỐI HỢP XỬ LÝ ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI ĐẾN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHOÁ XI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng ngày 24 - 07 - 2023
Lượt xem: 44
100%

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 06/QĐ-HĐND ban hành Quy chế phối hợp xử lý đơn thư của công dân gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Quy chế gồm có 03 Chương

 

Ngày 05/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 06/QĐ-HĐND ban hành Quy chế phối hợp xử lý đơn thư của công dân gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Quy chế gồm có 03 Chương, 08 điều quy định về: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dụng và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, một số điều khoản thi hành, cụ thể:

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định mối quan hệ phối hợp xử lý đơn thư của công dân gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Đối tượng áp dụng Quy chế này áp dụng đối với Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương II NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Phân công Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, xem xét, đề xuất, phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trong quá trình tiếp nhận xử lý đơn thư gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động hoặc theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức khảo sát, giám sát, nghiên cứu, xem xét các nội dung đơn thư phối hợp giải quyết, báo cáo theo quy định.

3. Xem xét kết quả khảo sát, giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, có ý kiến hoặc tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến đối với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm

1. Phối hợp chỉ đạo, đôn đốc xử lý, giải quyết các nội dung đơn thư do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đến, đúng quy định pháp luật đảm bảo kịp thời hiệu quả.

2. Phân công các Sở, ban, ngành phối hợp với Ban Pháp chế và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp theo dõi, giải quyết đơn thư kịp thời, hiệu quả. Phối hợp cập nhật thường xuyên công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

3. Khi Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại với công dân để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, mời đại diện Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh cùng tham dự để theo dõi, phối hợp.

Điều 4. Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao thường trực về công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh, có trách nhiệm xử lý đơn thư của công dân gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý đơn thư theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

2. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, đề xuất, phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố tổ chức khảo sát, nắm tình hình, báo cáo kết quả đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời có ý kiến đối với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đề xuất biện pháp, giải pháp đảm bảo quy định pháp luật và phù hợp với thực tế địa phương.

3. Những trường hợp đơn thư khiếu nại nhiều người, phức tạp, kéo dài, Ban Pháp chế phối hợp các Ban Hội đồng nhân dân nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đối thoại trực tiếp công dân để giải quyết.

Điều 5. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Khi nhận được giấy mời tham dự tiếp công dân, đối thoại của Ủy ban nhân dân các cấp thì thông tin đến Tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để tổ trưởng phân công thành viên tổ cùng tham dự.

2. Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân của tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp đảm bảo điều kiện cần thiết để Thường trực Hội đồng  nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện việc tiếp công dân, theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư theo quy định pháp luật.

Điều 6. Các tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (hoặc tổ trưởng phân công thành viên tổ) thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân, đối thoại khi được mời tham dự.

2. Có trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc địa bàn trúng cử.

3. Trường hợp xét thấy vụ việc chưa được giải quyết đảm bảo quy định pháp luật, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo, đề xuất, kiến nghị, gửi về Ban Pháp chế HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét có ý kiến chỉ đạo.

Điều 7. Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố

1. Đối với các nội dung đơn thư đã được cấp có thẩm quyền giải quyết lần đầu, công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố phối hợp giám sát việc giải quyết, trả lời ở địa phương.

2. Phối hợp tham dự các cuộc giám sát, khảo sát việc giải quyết đơn thư tại địa phương theo kế hoạch, giấy mời của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có văn bản hướng dẫn quy định mới hoặc có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời (thông qua Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh) tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp./.

(Đính kèm Quy chế phối hợp xử lý đơn thư của công dân gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026).

 

Thanh Hùng

Tin liên quan

Nhưng quy định mới về Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra theo...(14/11/2023 2:17 CH)

Kết quả kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023(16/10/2023 4:32 CH)

Thanh tra liên ngành lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh...(18/09/2023 8:09 SA)

Thanh tra liên ngành lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh...(10/08/2023 8:19 SA)

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện...(07/07/2023 4:41 CH)

Tin mới nhất

Nhưng quy định mới về Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra theo...(14/11/2023 2:17 CH)

Kết quả kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023(16/10/2023 4:32 CH)

Thanh tra liên ngành lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh...(18/09/2023 8:09 SA)

Thanh tra liên ngành lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh...(10/08/2023 8:19 SA)

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện...(07/07/2023 4:41 CH)