3 người đang online
°

Ban Biên tập

Đăng ngày 14 - 12 - 2016
Lượt xem: 61
100%

 

UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

200        /QĐ-SCT

Ninh Thuận, ngày   16    tháng    12  năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức lại Ban biên tập thông tin chuyên ngành công thương


GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG NINH THUẬN

         

Căn cứ Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 25/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cung cấp, biên tập và đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng sở, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tổ chức lại Ban biên tập thông tin chuyên ngành công thương của Sở Công Thương Ninh Thuận, gồm các ông, bà có tên sau:

* Trưởng ban:

  1. Phạm Đăng Thành: Giám đốc sở.

* Phó Trưởng ban:

2. Đạo Văn Rớt - Phó giám đốc sở;

3. Trần Quốc Sanh - Phó Giám đốc sở;

* Thành viên thường trực

4. Phan Thị Ánh Nguyệt - Chánh Văn phòng sở;

5. Phan Ngọc Thông - Chuyên viên quản trị mạng: Thư ký.

6. Nguyễn Văn Thôi – Kế toán sở: kế toán biên tập

* Các Thành viên

7. Phan Văn Luông: Chánh Thanh tra sở;

8. Nguyễn Văn Kết: Trưởng phòng Quản lý công nghiệp;

9. Đinh Thị Tường Vân: Trưởng phòng Quản lý thương mại;   

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ hoạt động của Ban biên tập

- Tổ chức biên tập, thu thập tài liệu; kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nội dung tin, bài, ảnh trước khi đăng tải trên Bản tin Công Thương và Trang thông tin điện tử của sở;

- Thường xuyên cập nhật các tin, bài, ảnh và các văn bản chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đã ban hành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, nhằm phục vụ tốt yêu cầu tra cứu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công thương;

- Được sử dụng con dấu của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận làm cơ sở pháp lý trong quá trình hoạt động;

- Đề xuất khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ;

- Ban biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự phân công của Trưởng Ban biên tập. Mọi hoạt động của Ban đều phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành;

          - Kinh phí hoạt động Ban biên tập được sử dụng từ nguồn ngân sách cấp theo quy định.          

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Quyết định số 66/QĐ-SCT ngày 04/08/2017 về việc kiện toàn Ban biên tập thông tin chuyên ngành công thương.

Chánh Văn phòng sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                               

- Như Điều 3;                             TDoffice

- Giám đốc và Phó GĐ sở;

- Lưu: VT, VP. PNT( 12 )

GIÁM ĐỐC

Phạm Đăng Thành


Q

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bản Tin Công Thương 2021(01/01/2021 4:35 SA)

Thủ tục hành chính 2021(21/07/2020 3:09 SA)

Bản tin Công thương 2020(06/01/2020 4:09 SA)

Tin thị trường trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại số 3 2019(30/08/2019 4:03 SA)

Bản tin Công thương 2019(23/01/2019 3:47 SA)