Biểu mẫu Báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 34/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 quy định về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thay thế Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016). Thông tư 34/2022/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 04/02/2023.

 

Theo đó, Bộ Công Thương ban hành 13 biểu mẫu báo cáo thống kê đối với Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng từ ngày 04/02/2023 như sau:

(1) Báo cáo chỉ số sản xuất công nghiệp;

(2) Báo cáo sản phẩm công nghiệp chủ yếu;

(3) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ;

(4) Báo cáo tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); (Biểu mẫu mới)

(5) Báo cáo tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP); (Biểu mẫu mới)

(6) Báo cáo kết quả thực hiện kinh phí khuyến công quốc gia; (Biểu mẫu mới)

(7) Báo cáo kết quả thực hiện kinh phí khuyến công địa phương; (Biểu mẫu mới)

(8) Báo cáo kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;

(9) Báo cáo công tác phát triển cửa hàng xăng dầu; (Biểu mẫu mới)

(10 Báo cáo công tác phát triển chợ;

(11) Báo cáo công tác phát triển siêu thị, trung tâm thương mại;

(12) Báo cáo số thương nhân có giao dịch thương mại điện tử; (Hiện hành tại Thông tư 41/2016/TT-BCT, biểu mẫu này có tên gọi là Báo cáo số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử và thực hiện theo Biểu số 11/SCT-BCT). Báo cáo này do Cục Thương mại điện tử và kinh tế số phối hợp với các Sở Công Thương các tỉnh, TP điều tra khảo sát 02 năm/lần (bắt đầu năm lẻ).

(13) Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; (Biểu mới)

Như vậy, Thông tư 34/2022/TT-BCT đã giảm 01 biểu mẫu so với Thông tư 41/2016/TT-BCT.

                                                                                                Văn phòng