LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 01/2023 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 01/2023 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 01/2023 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SCT ngày       /01/2023 của Sở Công Thương)

 

 
 

 

 

 

 

 

Tuần/

Thứ

01

(từ ngày 02/01–06/01/2023)

02

(từ ngày 09/01-13/01/2023)

03

(từ ngày 16/01– 20/01/2023)

04

(từ ngày 23/01– 27/01/2023)

Hai

NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH

Phan Văn Luông

Võ Đình Vinh

Phan Văn Luông

Phan Văn Luông

Ba

Phan Văn Luông

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Quảng Thị Như Tâm

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Năm

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Sáu

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

Huỳnh Chơn Thành

Lưu Thanh Hùng

 

 

(Các phòng chuyên môn Sở cử người tham gia phối hợp tiếp công dân khi nội dung khiếu nại, tố cáo,

phản ánh, kiến nghị có liên quan đến lĩnh vực của phòng quản lý)