DOANH NGHIỆP CHƯA CÓ CHỨNG NHẬN KINH DOANH XUẤT

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 08/2011/TT-NHNN ngày 08/04/2011 quy định chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ.

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 08/2011/TT-NHNN ngày 08/04/2011 quy định chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ.

 

Theo đó, các ngân hàng thương mại có trách nhiệm chủ động cân đối đảm bảo nguồn vốn để cho vay đối với thương nhân thực hiện kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo hàng hóa theo kế hoạch dự kiến. Thương nhân vay vốn để kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo hàng hóa, ngoài việc phải thỏa mãn các điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành, còn phải được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Trường hợp thương nhân chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo kể từ ngày Nghị định 109/2010/NĐ-CP có hiệu lực vẫn được vay vốn ngân hàng để kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định chuyển tiếp cho đến ngày 01/10/2011.

Trong trường hợp giá thóc, gạo hàng hóa trên thị trường thấp hơn giá thóc, gạo định hướng, các ngân hàng thương mại cho thương nhân vay vốn để thu mua thóc, gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2011  các Công văn số 2311/NHNN-TD ngày 12/03/2008 và Công văn số 1671/NHNN-TD ngày 04/03/2010 hết hiệu lực thi hành./.

 

                                                                                                            Tường Vân

Tường Vân