6 người đang online
°

Lịch tiếp công dân Sở Công Thương năm 2023

Đăng ngày 05 - 01 - 2023
Lượt xem: 173
100%

Lịch tiếp công dân Sở Công Thương năm 2023

 

UBND TỈNH NINH THUẬN

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TB-SCT

Ninh Thuận, ngày        tháng 01 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân Sở Công Thương năm 2023

Căn cứ Luật Tiếp công dân 2013;

Căn cứ Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-SCT ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Sở Công Thương về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, Sở Công Thương thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 như sau:

1.    Địa điểm tiếp công dân 

Phòng Tiếp công dân của Sở Công Thương, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải,  Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận. 

2. Lịch tiếp công dân

a) Tiếp công dân thường xuyên:

Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần.

b) Tiếp công dân định kỳ:

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo (lịch đính kèm), trường hợp Giám đốc Sở bận công tác đột xuất sẽ ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở tiếp công dân thay Giám đốc.

c) Tiếp công dân đột xuất:

 Trường hợp cần thiết theo chỉ đạo của cấp trên hoặc đối với các vụ việc phức tạp gây ra hậu quả nghiêm trọng, Giám đốc Sở sẽ bố trí tiếp công dân đột xuất, ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ.

3. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng: Từ 07h00 đến 11h30

- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00’

Sở Công Thương trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (báo cáo);

- Niêm yết công khai tại Sở;

- Trên website Sở Công Thương Ninh Thuận;

- Các Phó Giám đốc Sở (để biết);

- Các phòng chuyên môn sở, đơn vị trực thuộc sở;

- Lưu: VT, TTr.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Võ Đình Vinh

Tin liên quan

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 02/2023 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG(06/02/2023 9:16 SA)

Lịch cơ quan 5/1/2023(05/01/2023 2:39 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 01/2023 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG(05/01/2023 2:27 CH)

Tin mới nhất

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 02/2023 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG(06/02/2023 9:16 SA)

Lịch cơ quan 5/1/2023(05/01/2023 2:39 CH)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 01/2023 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG(05/01/2023 2:27 CH)

Lịch làm việc 6/12/2021-10/12/2021(06/12/2021 4:44 SA)

Lịch Công tác tháng 11(20/11/2021 4:43 SA)