26 người đang online
°

Kết quả công giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 12 - 07 - 2022
Lượt xem: 127
100%

Sở Công Thương triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương về các lĩnh vực thương mại, công nghiệp,... chủ động nắm bắt tình hình, để kịp thời chỉ đạo, điều hành giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp

 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Công Thương triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương về các lĩnh vực thương mại, công nghiệp,... chủ động nắm bắt tình hình, để kịp thời chỉ đạo, điều hành giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp. Từ đó đưa ra các chỉ tiêu kinh tế cho phù hợp với đặc điểm tình hình của ngành, tỉnh và tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hợp lý, góp phần quan trọng vào công cuộc ổn định kinh tế, xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương đã ban hành Thông báo số 2958/TB-SCT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về lịch tiếp công dân Sở Công Thương năm 2022; Kế hoạch số 115/KH-SCT ngày 14/01/2022 Triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; Kế hoạch số 312/KH-SCT ngày 21/02/2022 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022; Công văn số 178/SCT-TTr ngày 25/01/2022 về triển khai thực hiện Thông báo số 382-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 11-Qđi/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/QĐ-SCT ngày 01/6/2021 về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Công Thương. Qua đó, Sở Công Thương tiếp tục lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân được dễ dàng và thuận tiện hơn, hướng dẫn cụ thể những quy định, quyền lợi và trách nhiệm của công dân khi đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại và tố cáo.

Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

1. Công tác tiếp công dân:

a)Tiếp định kỳ của Lãnh đạo Sở:

Giám đốc Sở bố trí tiếp công dân định kỳ 12 lần/6 tháng theo lịch tiếp công dân năm 2022, kết quả cụ thể:

  • Số người đến để khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị: không;
  • Số vụ việc: không;
  • Nội dung tiếp công dân, số vụ việc khiếu nại, tố cáo và nội dung khiếu nại, tố cáo ở các lĩnh vực: không;

b)Tiếp thường xuyên:

Trong 6 tháng đầu năm 2022 Sở Công Thương tiếp thường xuyên 134 lần theo Lịch tiếp công dân năm 2022, cụ thể:

  • Số người đến để khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị: 0 người;
  • Số vụ việc: 0 vụ việc;
  • Nội dung tiếp công dân, số vụ việc khiếu nại, tố cáo và nội dung khiếu nại, tố cáo ở các lĩnh vực: không.

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

a) Tiếp nhận:

- Số đơn chưa được xử lý kỳ trước chuyển sang: Không;

- Số đơn tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 0 đơn;

b) Phân loại đơn:

- Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: 0 đơn;       

c) Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại: không;

3. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền:

- Tổng số đơn khiếu nại: không

b) Giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền:

- Tổng số đơn tố cáo: không

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, tránh những vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp không mong muốn. Đồng thời lồng ghép tuyên truyền những quy định của pháp luật liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến với người dân.

  • Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo như: Luật Khiếu nại năm 2011, Luật tố cáo năm 2018, Luật tiếp công dân năm 2013 và các văn bản có liên quan. Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của công dân trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh.
  • Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp công dân;
  • Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, không để đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.

 

Thanh Hùng

Tin liên quan

Quyết định(21/12/2021 9:37 SA)

Danh mục Thông tin được công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin(20/06/2018 1:41 SA)

Tin mới nhất

Quyết định(21/12/2021 9:37 SA)

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG NGÀNH THANH TRA VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM...(22/06/2021 3:02 SA)

Hành trình đến với Địa chỉ Đỏ - Địa danh lịch sử Cách mạng Năm 2021 của Chi đoàn Sở Công Thương(21/06/2021 3:02 SA)