66 người đang online
°

V/v đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch Thực hiện “Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 18 - 01 - 2022
Lượt xem: 241
100%

 

Thực hiện Công văn số 19/UBND-KTTH ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện “Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030”, trong đó giao Sở Công Thương tham mưu xây dựng, trình phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030”. Để nội dung Kế hoạch đảm bảo hoàn thiện, phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 8452/BCT-XTTM và tình hình thực tế tại tỉnh, Sở Công Thương gửi văn bản dự thảo, đề nghị các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan tham gia ý kiến. Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị (kể cả trường hợp thống nhất) đề nghị gửi về Sở Công Thương trước 15 giờ 00 ngày 17/01/2022 để kịp thời tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.


vbdi_103_SCT_TM.zip

Tin liên quan

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Sơ tuyển viên chức vào công tác tại Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận(09/03/2022 10:45 SA)

Thi tuyển Phó Trưởng phòng Công nghiệp(22/02/2022 1:28 CH)

Thông báo sơ tuyên 2022(18/02/2022 10:30 SA)