97 người đang online
°

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG NGÀNH THANH TRA VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN.

Đăng ngày 22 - 06 - 2021
Lượt xem: 306
100%

 

Ngày 11/3/2021 Tng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chc trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếcông dân.

Thông tư quy định quy tắc ứng xử chung, ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tragiải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra và trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân, sau đây là một số nội dung cơ bản của Thông tư:

-   Về tinh thần và thái độ làm việc, cán bộ công chức viên chức trong ngành Thanh tra phải đáp ứng 4 tiêu chuẩn sau: Tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân; tuân thủ và gương mẫu thực hiện đúng chủ trương, đường lối ca Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Đối với cán bộ, cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong lãnh đạo, quản lý; giữ gìn đoàn kết nội bộ; phát huy trách nhiệm nêu gương và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện dân chủ, khách quan, công bằng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tôn trọng, lắng nghe và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức cấp dưới; công tâm, khách quan trong qun lý, sử dụng, đánh giá công chức, viên chức.

-   Trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải nêu cao ý thức trách nhiệm phòng, chng tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động thanh tra, thực hiện đúng nguyên tc, nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thanh tra được quy định trong Luật Thanh tra, Luật Phòng, chng tham nhũng và các văn bản pháp luật khác có liên quan; Có thái độ thận trọng, khách quan, toàn diện khi xem xét, đánh giá sự việc; lắng nghe, tôn trọng các ý kiến giải trình hợp lý của đối tượng thanh tra, hướng dẫn cho đối tượng thanh tra hiểu và thực hiện đúng quy định pháp luật; Báo cáo với Người ra quyết định thanh tra hoặc Trưng đoàn thanh tra khi cán bộ, công chức, viên chức thanh tra có mối quan hệ với đối tượng thanh tra có thể ảnh hưởng không đúng đắn đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;

-   Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nưc không được lợi dụng danh nghĩa cán bộ, công chức, viên chức thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật; lạm quyền, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đi tượng thanh tra; sử dụng phương tiện, tài sản của đối tượng thanh tra vì lợi ích cá nhân; 

-   Cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình giải thích cặn kẽ những thắc mắc liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; 

-   Cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân không được gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp; Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân;

-   Trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục được quy định trong Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật khác có liên quan; 

-   Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước không được có thái độ hách dịch, dọa nạt, gây căng thẳng, khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, vòi vĩnh, trì hoãn, kéo dài thời gian xử lý công việc của tổ chức và người dân; Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của tổ chức và người dân; lợi dụng nhiệm vụ, vị trí công tác để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi; 

-   Trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước khi tham gia Đoàn thanh tra về phòng, chống tham nhũng thì phải thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Thông tư này; Tuân thủ các nguyên tc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác minh tài sản, thu nhập và phòng, chng tham nhũng theo quy định của pháp luật; 

-   Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước không được có hành vi làm sai lệch hồ sơ, thông tin, tài liệu, báo cáo sai sự thật về phòng, chng tham nhũng; Lợi dụng việc phòng, chống tham nhũng để gây rối, làm mất đoàn kết nội bộ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của cá nhân, uy tín của cơ quan, tổ chức; Lợi dụng việc xác minh tài sản, thu nhập để gây khó khăn, phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của người được xác minh; tiết lộ thông tin về tài sản, thu nhập của người được xác minh trái pháp luật; Bao che cho hành vi tham nhũng;

-   Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021. Quyết định số 1860/QĐ-TTCP ngày 09 tháng 6 năm 2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật. Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, ngoài việc thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Thông tư này còn phải thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, các quy định về quyn và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, trong quá trình thanh tra, kiểm tra Sở Công Thương cũng lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến với Doanh nghiệp. Góp phần nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thanh Hùng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kết quả công giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022(12/07/2022 8:58 SA)

Quyết định(21/12/2021 9:37 SA)

Hành trình đến với Địa chỉ Đỏ - Địa danh lịch sử Cách mạng Năm 2021 của Chi đoàn Sở Công Thương(21/06/2021 3:02 SA)