93 người đang online
°

Thông tin Ban biên tập

Đăng ngày 09 - 09 - 2021
Lượt xem: 39
100%

Thông tin Ban biên tập

 

UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QĐ-SCT

Ninh Thuận, ngày     tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức lại Ban biên tập thông tin chuyên ngành công thương

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG NINH THUẬN

 

Căn cứ Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 25/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cung cấp, biên tập và đăng tải thông tin trên cng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng sở, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tổ chức lại Ban biên tập thông tin chuyên ngành công thương của Sở Công Thương Ninh Thuận, gồm các ông, bà có tên sau:

* Trưởng ban:

Võ Đình Vinh: Phụ trách Giám đốc s.

* Phó Trưởng ban:

2. Đạo Văn Rớt - Phó giám đốc sở;

3. Trần Quốc Sanh - Phó Giám đốc sở;

* Thành viên thường trực

4. Phan Thị Ánh Nguyệt - Chánh Văn phòng sở;

5. Phan Ngọc Thông - Chuyên viên quản trị mạng: Thư ký.

6. Nguyễn Văn Thôi – Kế toán sở: kế toán biên tập

* Các Thành viên

7. Phan Văn Luông: Chánh Thanh tra sở;

8. Nguyễn Văn Kết: Trưởng phòng Quản lý công nghiệp;

9. Đinh Thị Tường Vân: Trưởng phòng Quản lý thương mại;

 


DT4218-1609300180994_signed_vinhvd.soct_04-01-2021-11-26-54(06.01.2021_09h04p34)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất