33 người đang online
°

Thủ tục Đăng ký khuyến công

Đăng ngày 16 - 03 - 2017
Lượt xem: 1
100%

Hướng dẫn đăng ký kế hoạch khuyến công hàng năm từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương

 

Hướng dẫn đăng ký

kế hoạch khuyến công hàng năm từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương

I. Đối tượng được hỗ trợ từ chính sách khuyến công:

          1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và cơ sở công nghiệp nông thôn thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn);

2. Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn;

II. Ngành nghề được hỗ trợ từ chính sách khuyến công:

          Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được hưởng các chính sách khuyến công như sau:

          1. Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp (huyện, tỉnh, khu vực, quốc gia);

          2. Sản xuất sản phẩm có thị trường xuất khẩu;

          3. Sản xuất sản phẩm sử dụng 50% nguyên liệu tại địa phương;

4. Cơ sở công nghiệp nông thôn sử dụng từ 50 lao động trở lên;

          5. Sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp mũi nhọn thuộc Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn ban hành kèm theo Quyết định số 316/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2008 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020;

          6. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ áp dụng đối với các cơ sở sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về hình thức và mức hỗ trợ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025.

          III. Định hướng nội dung và mức hỗ trợ từ chương trình khuyến công:

          1. Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới, ưu tiên các lĩnh vực: sửa chữa, sản xuất máy cơ khí, nông cụ phục vụ nông – lâm nghiệp, cơ khí tiêu dùng; chế biến nông – lâm – thủy sản; hóa chất phục vụ nông nghiệp nông thôn; công nghiệp tạo mẫu trong ngành có lợi thế; công nghiệp hỗ trợ khác. Mức hỗ trợ tối đa 30% nhưng không quá 1.000 triệu đồng/mô hình từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hoặc không quá 250 triệu đồng/mô hình từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương.

          Mức hỗ trợ đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động có hiệu quả cần phổ biến tuyên truyền, nhân rộng để các tổ chức cá nhân khác học tập. Mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/mô hình từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hoặc không quá 80 triệu đồng/mô hình từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương.

          2. Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ tiên tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 50% nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hoặc không quá 150 triệu đồng/cơ sở từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương.

          Máy móc hỗ trợ ứng dụng là máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới vào nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu hoặc giảm thiểu ô nhiễm môi trường hoặc tạo ra sản phẩm mới so với máy móc thiết bị cơ sở sản xuất đang sử dụng.

3. Hỗ trợ cơ sở CNNT: Tham gia hội chợ triển lãm trong nước (hỗ trợ 80% giá thuê diện tích gian hàng chuẩn); hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu đối với sản phẩm CNNT (hỗ trợ  tối đa 50% chi phí, nhưng không quá 35 triệu đồng/nhãn hiệu); Chi hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn: hoàn thiện kế hoạch kinh doanh khả thi, dự án thành lập doanh nghiệp và chi phí liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp (hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/doanh nghiệp); Chi hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong các lĩnh vực: Lập dự án đầu tư, marketing, quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực, thiết kế mẫu mã - bao bì đóng gói, ứng dụng công nghệ - thiết bị mới (hỗ trợ tối đa 50% chi phí, nhưng không quá 35 triệu đồng/cơ sở).

         

          4. Chi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở công nghiệp (mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở), tại các cụm công nghiệp (mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 1.500 triệu đồng/cụm công nghiệp).

          5. Hỗ trợ hình thành cụm liên kết doanh nghiệp (mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 150 triệu đồng/cụm liên kết); Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp (mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí, nhưng không quá 500 triệu đồng/cụm công nghiệp); Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp (mức hỗ trợ không quá 6.000 triệu đồng/cụm công nghiệp).

          6. Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp thông qua các hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, diễn đàn; tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm trong nước.

          7. Chi hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhưng không quá 250 triệu đồng/mô hình.

8. Chi hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/cơ sở.

          IV. Hồ sơ đăng ký kế hoạch khuyến công:

          1. Đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn:

          - Trường hợp thực hiện bước đăng ký: Các cơ sở công nghiệp nông thôn chỉ lập đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công năm 2020  theo Phụ lục 1 gửi trực tiếp Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại hoặc Phòng Kinh tế thành phố, Kinh tế & Hạ tầng các huyện. Sau đó, được hướng dẫn lập hồ sơ Đề án khuyến công theo quy định để trình thẩm định.

- Trường hợp hoàn thiện hồ sơ đề án khuyến công trình thẩm định:

+ Đối với đề án khuyến công quốc gia: Các cơ sở công nghiệp nông thôn lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1, Điều 10, Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2018/TT-BCT  ngày 10 7/2018.

+ Đối với đề án khuyến công địa phương: Các cơ sở công nghiệp nông thôn lập hồ sơ theo quy định tại Điểm a, khoản 3, Điều 8, quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 99/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

          2. Đối với UBND các Huyện, thành phố và các Sở, ngành rà soát nhu cầu hỗ trợ từ chính sách khuyến công trên địa bàn và xem xét, tổng hợp theo Phụ lục 2.

          Hồ sơ gửi về Sở Công Thương Ninh Thuận hoặc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trước ngày 20/5/2019.

V. Tổ chức thực hiện:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nội dung công văn này đến xã, phường, thị trấn và các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn.

- Đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh nghiên cứu phối hợp triển khai thực hiện các nội dung lĩnh vực liên quan và phổ biến đến các doanh nghiệp hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn căn cứ nhu cầu của đơn vị nghiên cứu đăng ký kế hoạch, đề án hỗ trợ phù hợp theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện đăng ký đề án khuyến công, trường hợp cần trao đổi thông tin đề nghị liên hệ trực tiếp theo các địa chỉ như sau:

- Phòng Quản lý công nghiệp – Sở Công Thương Ninh Thuận; Địa chỉ: Đường 16/4, phường Mỹ Hải, TP.PR-TC; Điện thoại: 0259 3830 705;

Email: pqlcn@ninhthuan.gov.vn; Ông Nguyễn Văn Kết: 097 5392 935.

- Phòng Khuyến công – Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại: Địa chỉ: Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.PR-TC; Điện thoại: 0259 3821 998;

Email: ttkc@ninhthuan.gov.vn; Ông Nguyễn Đức Thuận: 097 3470 797.  

Nghiên cứu văn bản, đề nghị truy cập theo địa chỉ:

http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soct  (chuyên mục: Hướng dẫn đăng ký đề án khuyến công) để biết thông tin chi tiết.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện./.Cơ sở pháp lý

Tin liên quan

Tin mới nhất

PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP NHẰM ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC PHÍA NAM TỈNH NINH...(05/01/2023 2:14 CH)

CÔNG BỐ BỔ SUNG CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC MINH 1 VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP PHƯỚC MINH 2 VÀO QUY HOẠCH PHÁT...(05/01/2023 4:01 CH)

Sở Công thương tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong...(08/11/2021 4:42 SA)

Vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa thủy điện góp phần phòng chống thiên tai(05/04/2021 4:35 SA)

HỘI THẢO PHỐI HỢP QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN(28/03/2021 4:34 SA)