11 người đang online
°

Chấn chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Đăng ngày 03 - 04 - 2014
Lượt xem: 4
100%

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành có hiệu quả và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định tại Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bô, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,

 

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành có hiệu quả và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định tại Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bô, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,


  Giám đốc Sở có ý kiến chỉ đạo chấn chỉnh một số việc cụ thể như sau: 

1. Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tổ chức thực hiện nghiêm chế độ hội họp, thông tin, báo cáo và thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên; chủ động tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành Trung ương đảm bảo về nội dung và thời gian theo yêu cầu. Đề cao kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện giờ giấc làm việc.

2. Văn bản quy định thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính được đăng tải trên website thành phần Sở Công Thương Ninh Thuận theo địa chỉ www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soct hoặc chia sẽ qua mạng LAN của Sở theo đường dẫn “chia se tuongvan-kyluatkycuonghanhchinh”, các đơn vị thực hiện truy cập, chuyển tải nội dung văn bản để nghiên cứu, tổ chức phổ biến, quán triệt, tiến hành tổ chức 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị quản lý ký cam kết (theo mẫu đính kèm) về thực hiện nghiêm túc Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh. Bản cam kết thực hiện KLKCHC của công chức thuộc cơ quan Sở gửi về Văn phòng Sở trước ngày 15/4/2014; bản cam kết của công chức, viên chức tại đơn vị trực thuộc gửi về phòng Tổ chức – Hành chính của đơn vị.  

3. Công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị. Chấp hành nghiêm thời giờ làm việc, không đi muộn về sớm, có mặt đúng giờ làm việc tại công sở theo giờ quy định, không làm việc riêng trong giờ làm việc, thực hiện đeo thẻ trong quá trình làm việc; không sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa trong các ngày làm việc; không hút thuốc lá trong phòng làm việc; không vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo quản tài sản, đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, an ninh, trật tự cơ quan.

4. Giao Tổ kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính (gọi tắt là Tổ kiểm tra KLKCHC) của Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch và thực hiện kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với cơ quan Sở và 2 đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện Quy chế Văn hóa công sở theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 và Chỉ thị 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc. Thời gian triển khai tổ chức kiểm tra KLKCHC bắt đầu từ tháng 4/2014 và báo cáo kết quả kiểm tra theo từng đợt với Giám đốc Sở; đề xuất khen thưởng, xử lý kỷ luật công chức trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

5. Chế độ báo cáo: các đơn vị trực thuộc và Tổ kiểm tra KLKCHC Sở báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/6), hàng năm (trước ngày 25/10) gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ tỉnh theo quy định.

6. Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp Thanh tra Sở phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và tổng hợp báo cáo định kỳ theo quy định./.

            (Gửi kèm mẫu cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính)

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

đề nghị phối hợp thực hiện báo cáo kế hoạch, tiến độ đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo định kỳ(27/02/2019 3:50 SA)

Báo cáo Kết quả Kiểm tra tình hình áp dụng và duy trì hệ thống Quản lý Theo tiêu chuẩn ISO(08/01/2015 2:19 SA)

Các Quy chế cơ quan(04/04/2014 2:08 SA)

Dự thảo Quy chế nâng lương trước hạn(04/04/2014 2:08 SA)