55 người đang online
°

Hường dẫn chương trình XTTM 2013

Đăng ngày 27 - 10 - 2012
Lượt xem: 5.274
100%

 

UBND TỈNH NINH THUẬN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 SỞ CÔNG THƯƠNG                                Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc


Số:    1107     /SCT - QLTM           Ninh Thuận, ngày    18      tháng  10       năm 2012
V/v hướng dẫn đề xuất Chương trình xúc
tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận năm 2013

                  Kính gửi:

                                   - Các Sở: Khoa học – Công nghệ và Nông nghiệp – PTNT;

                                   - Liên minh HTX;

                                   - Hội Nông dân tỉnh;

                                   - Trung tâm Khuyến công và XTTM.

 

            Thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận (XTTMNT),

            Sở Công Thương thông báo và đề nghị các đơn vị đề xuất Chương trình XTTMNT năm 2013 (căn cứ Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình XTTMNT) theo hướng dẫn sau đây:

            1. Căn cứ vào định hướng phát triển xuất khẩu của tỉnh (theo Kế hoạch Phát triển Xuất khẩu tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 13/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận), XTTM trong lĩnh vực liên quan; tình hình thực tế tại thị trường trong và ngoài nước; Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; xuất phát từ nhu cầu của các doanh nghiệp xây dựng các đề xuất cho Chương trình XTTMNT 2013 theo mẫu quy định ban hành kèm theo công văn này (bản mềm được đăng tải trong mục “Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận” trên trang web: www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soct).

2. Xây dựng mỗi đề án là một hoạt động xúc tiến thương mại riêng biệt, không gồm nhiều đề án nhỏ với dự toán kinh phí sát với thực tế.

3. Gửi Hồ sơ đề xuất về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trước ngày 31 tháng 10 năm 2012 (mỗi đơn vị gửi 02 bản gốc và 01 đĩa CD chứa các nội dung đề xuất dưới dạng phần mềm sao lưu theo đúng trình tự và mẫu đã ban hành).

            Tiêu chí đánh giá,

Mọi thông tin liên hệ: Ông Trương Văn Phúc, Trưởng phòng  XTTM-  Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. Tel: 068.3828500 - 0908.000930.  Email: xttmninhthuan@gmail.com./.   

Nơi nhận:

-Như trên;

-GĐ Sở (b/c);

-Trung tâm KC& XTTM;

-Lưu: VT, QLTM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chương trình xúc tiến thương mại 2014(24/10/2013 11:25 CH)

Doanh mục Công tác trọng tâm 2013(20/02/2013 11:02 CH)

Chương trình hành động thực hiện ngành 2011(24/04/2011 9:59 CH)